Förordning om marknader för kryptotillgångar (MiCA)

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter

Europeiska unionen införde förordningen om marknader för kryptotillgångar (MiCA) i juni 2023, ett regelverk som är utformat för att styra sektorn för kryptotillgångar. Denna banbrytande förordning syftar till att hantera de utmaningar och risker som är förknippade med branschen för digitala tillgångar, som hittills till stor del har verkat utanför gränserna för traditionella finansiella regler.

MiCA:s införande markerar en betydande insats av EU för att standardisera regler över sina medlemsländer, vilket säkerställer en säkrare, mer transparent och mer stabil marknad för kryptotillgångar. Genom att fokusera på konsumentskydd, marknadsintegritet och finansiell stabilitet banar MiCA väg för ett allmänt införande av kryptotillgångar samtidigt som innovation och tillväxt inom branschen främjas. I takt med att området för digitala tillgångar utvecklas är MiCA ett viktigt steg framåt för att skapa ett omfattande regelverk som balanserar behoven hos konsumenter, investerare och branschintressenter.

Förordning om marknader för kryptotillgångar (MiCA)

Huvudmål och omfattning

  • Konsumentskydd: MiCA syftar till att skydda investerare och konsumenter genom att kräva transparent information och rättvisa marknadsföringsmetoder, vilket hjälper konsumenterna att fatta välgrundade beslut om kryptotillgångar.
  • Marknadsintegritet: Förordningen syftar till att förhindra marknadsmissbruk, manipulation och bedrägerier på marknaden för kryptotillgångar, vilket skapar en säkrare och mer tillförlitlig investeringsmiljö
  • Finansiell stabilitet: Genom att reglera betydande verksamhet med kryptotillgångar avser MiCA att minska systemrisker och säkerställa det finansiella systemets stabilitet.
  • Innovation och konkurrenskraft: Samtidigt som MiCA reglerar stöder den också innovation och säkerställer att EU:s finanssektor förblir konkurrenskraftig och innovativ och anammar tekniska framsteg på ett ansvarsfullt sätt.

Huvudsakliga bestämmelser

  • Transparens och offentliggörande: Utgivare av kryptotillgångar måste publicera en vitbok som beskriver projektet, riskerna och annan viktig information. Behöriga myndigheter måste godkänna detta dokument.
  • Auktorisation och tillsyn: Kryptotjänstleverantörer (CASP), inklusive börser, plånboksleverantörer och andra, måste erhålla auktorisation från nationella behöriga myndigheter för att bedriva verksamhet inom EU. De kommer att vara föremål för löpande tillsyn.
  • Konsumentskyddsåtgärder: MiCA innehåller särskilda bestämmelser om konsumentskydd, till exempel tydliga riskvarningar, förbud mot vilseledande metoder och regler om styrning och intressekonflikter.

Konsekvenser och följder

  • För kryptomarknaden: MiCA kommer sannolikt att leda till ökade efterlevnadskostnader för kryptoföretag men ger också en tydligare regleringsmiljö som kan öka konsumenternas förtroende och underlätta ett bredare införande av kryptotillgångar.
  • Globala implikationer: Som ett av de första omfattande regelverken för kryptotillgångar kan MiCA fungera som en modell för andra jurisdiktioner och potentiellt påverka globala standarder för kryptoreglering.

Fördelar och nackdelar med MiCA

Fördelar med MiCaNackdelar med MiCa
Juridisk säkerhetTuffa regler att följa
Regler anpassade till kryptoBöter om det blir fel
Trovärdighet till försiktiga kunderTak på USD stablecoins
En licens för att verka över hela blocketNFT:er en gråzon
Attrahera TradFi-investeringarOklart hur utländsk verkställighet kommer att fungera

Kryptotillgångar som inte omfattas av MiCAR

Decentraliserad finansiering

Decentraliserad finansiering (DeFi) innebär ett paradigmskifte inom finanssektorn och erbjuder tjänster från utlåning till handel med tillgångar utan centraliserade mellanhänder. Trots sin revolutionerande potential innebär DeFis inneboende decentralisering unika regleringsutmaningar, som ofta undgår traditionella regelverk som MiCA. Avsaknaden av en central utfärdande myndighet innebär att vissa DeFi-protokoll och tillgångar saknar den tydliga tillsyn som MiCA föreskriver och navigerar i vatten som ännu inte har kartlagts av omfattande EU-förordningar.

Token som inte kan förvandlas till pengar

Non-fungible tokens (NFT), digitala tillgångar som representerar ägande eller bevis på äkthet av unika föremål, exemplifierar ytterligare komplexiteten i kryptoreglering. Med tanke på deras unika karaktär och den stora mängd tillgångar de representerar, från digital konst till rättigheter till tillgångar i den verkliga världen, befinner sig NFT:er i en rättslig gråzon. Det nuvarande MiCAR-ramverket behandlar främst fungibla, utbytbara tillgångar, vilket lämnar NFT i ett gränsland där konsumentskydd och riktlinjer för marknadsintegritet är mindre definierade.

Kryptovalutor enligt befintliga regler

Kryptovalutor som redan regleras enligt befintliga finansiella lagar, och som erkänns som värdepapper, derivat eller andra finansiella instrument, förblir dessutom utanför MiCAR:s specifika tillämpningsområde. Dessa tillgångar fortsätter att styras av befintliga regelverk, som kanske eller kanske inte fullt ut hanterar de nya risker och möjligheter som den digitala tidsåldern medför.

Klassificering av och krav på kryptotillgångar

Övriga kryptotillgångar – Avdelning II:

MiCAR etablerar ett grundläggande protokoll för kryptotillgångar som inte kvalificerar sig som Asset-Referenced Tokens (ARTs) eller Electronic Money Tokens (EMTs). Utgivare av sådana tillgångar åläggs att följa ett omfattande anmälningssystem som säkerställer transparens och ansvarsskyldighet. Bland de viktigaste kraven finns skyldigheten att utarbeta, anmäla och publicera en vitbok för kryptotillgångar (CA-WP), som noggrant beskriver både innehåll och form i enlighet med MiCAR. Detta hörnstensdokument, i kombination med strikta riktlinjer för marknadsföringskommunikation, måste lämnas in till den behöriga myndigheten, vilket understryker emittentens ansvar för sanningshalten i den information som tillhandahålls. Erbjudanden som riktar sig till färre än 150 personer per medlemsstat eller som inte överstiger ett totalt vederlag på 1 miljon euro under 12 månader är undantagna från dessa bestämmelser, vilket ger en viss flexibilitet för småskaliga verksamheter.

Asset-Referenced Tokens (ARTs) – Avdelning III:

Utfärdandet och det offentliga erbjudandet av ART:er omfattas av mer rigorösa regler, vilket återspeglar deras potentiella inverkan på finansiell stabilitet och konsumentförtroende. Utöver CA-WP-skyldigheterna måste enheter som erbjuder ART eller söker handelstillstånd säkra ett tillstånd, underbyggt av strikta lämplighetskriterier. Även om CRR-kreditinstitut är undantagna från detta tillstånd för ART-emissioner, måste de meddela behöriga myndigheter i god tid i förväg. ART-emittenter är vidare bundna av sina kapitalbaskrav, mandat för sammansättning av tillgångsreserver och depåpolicyer, vilket säkerställer ett robust ramverk för riskreducering. ART måste också upprätta planer för återhämtning och operativ inlösen, vilket ökar motståndskraften mot operativa störningar. ART:er som antingen håller sig under en tröskel på fem miljoner euro under 12 månader eller uteslutande riktar sig till kvalificerade investerare har undantag från dessa stränga krav.

Electronic Money Tokens (EMTs) – Avdelning IV:

För EMT:er skapar MiCA en särskild regleringsväg som är anpassad till befintliga ramverk för elektroniska pengar. Emittenter måste erhålla auktorisation som antingen CRR-kreditinstitut eller institut för elektroniska pengar, med ett tydligt förbud mot att bevilja ränta på EMT. Utgivning och inlösen av EMT styrs av MiCA-direktiv, som kräver att minst 30 procent av mottagna medel hålls åtskilda och att återstoden investeras i säkra, likvida finansiella instrument. I likhet med ART-emittenter är EMT-emittenter skyldiga att ta fram återhämtnings- och inlösenplaner för att säkerställa driftskontinuitet och konsumentskydd.

Krypto Tjänster för kryptotillgångar – Avdelning V:

Centralt i MiCA:s arkitektur är harmoniseringen av tillsyns- och uppförandestandarder för leverantörer av tjänster för kryptotillgångar (CAS-leverantörer), som omfattar ett brett utbud av tjänster från handelsplattformar till förvaring, utbyte och rådgivningstjänster. Detta enhetliga ramverk säkerställer att alla marknadsaktörer följer konsekventa, högkvalitativa standarder, vilket främjar ett säkert, transparent och dynamiskt ekosystem för kryptotillgångar.

MiCA kommer att tillämpas från och med den 30 december 2024, med undantag för avdelningarna III och IV, som kommer att tillämpas från och med den 30 juni 2024.

Slutsats

MiCA:s införande av en enhetlig rättslig ram för kryptotillgångar innebär en omvälvande fas för EU:s marknad för digitala tillgångar och gör det möjligt för företag att smidigt erbjuda och tillhandahålla kryptotillgångar i alla medlemsstater. Enheter som tidigare verkade i en oreglerad miljö måste nu navigera i licensförfaranden och anta kompatibla operativa metoder. Samtidigt kan redan reglerade enheter kringgå den mödosamma licensprocessen, även om de måste förfina sina system för att anpassa sig till MiCA:s specifika krav för kryptotillgångar. Denna regelutveckling understryker en viktig övergång till standardiserad tillsyn, vilket utlovar förbättrad marknadsintegritet och konsumentskydd i hela det europeiska kryptolandskapet.

Nybörjare

En nybörjarguide till kryptovaluta

Mellanliggande

En grundläggande guide till blockkedjor och krypto

Expert

Nyheter om kryptovaluta för experter